allerhand500x600

Instytut Allerhanda,
Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków

tel. 12 341 46 48, fax 12 444 73 41
email: instytut@allerhand.pl

Ustawa 2.0 - założenia systemu szkolnictwa wyższego

Raport z konsultacji społecznych założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0 wg Instytutu Allerhanda

Instytut Allerhanda

Kierownik zespołu:

Dr hab. Arkadiusz Radwan – doktor nauk prawnych (UJ), LL.M. (Jena), prezes Instytutu Allerhanda, założyciel instytutu naukowo-badawczego Centrum C-Law.org, adwokat of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Był pracownikiem naukowym m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staże badawcze na uniwersytetach w Bonn, Kolonii, Gandawie i Kilonii, a także w Instytucie Maxa Plancka w Monachium. Związany ponadto m.in. z Copenhagen Business School, Hertie Schoold of Governance w Berlinie i Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji.
Wielokrotnie uczestniczył w konsultacjach eksperckich projektów m.in. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Giełdy Papierów Wartościowych. Jest członkiem rady doradczej Center for European Company Law, a także rady naukowej czasopisma „European Company Law”, wcześniej był redaktorem naczelnym „Czasopisma Całego Prawa handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego”.

Członkowie zespołu:

doc. dr Anna Gądek – doktor nauk prawnych, kierownik studiów podyplomowych. Pełniła m.in. funkcję dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

dr hab. Marek Frankowicz – pracownik Wydziału Chemii UJ i PWSZ w Tarnowie. Koordynator projektów krajowych i międzynarodowych związanych z internacjonalizacją, jakością kształcenia, ramami kwalifikacji i wyższym szkolnictwem zawodowym. Członek zespołów roboczych EURASHE i Grupy Coimbra.

prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer – socjolog, historyk, politolog. Zajmuje się filozofią i metodologią nauk społecznych oraz teorią polityki. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz profesorem w PWSZ w Tarnowie.

dr Jolanta Stanienda – doktor nauk ekonomicznych UE w Krakowie, pracuje w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym PWSZ w Tarnowie, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

dr hab. Cezary Wójcik – doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro. Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

prof. dr hab. Irena Hejduk – profesor zw. w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH, poprzednio wieloletni kierownik Katedry Systemów Zarządzania, Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz korespondent Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Humanistyki.

dr hab. Jan Fazlagić – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współautor pierwszego w Polsce raportu o zaufaniu w biznesie (2015). Były stypendysta Komisji Fullbrighta w kategorii Senior oraz Komisji Europejskiej Marie Curie Research Felllow.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara – Kierownik Katedry Infrastruktury Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, prodziekan elekt ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr. Członek Komitetu Naukowego Cross Border oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

dr hab. Mieczysław Morawski – pracuje w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inspektor ds. kredytów w Narodowym Banku Polskim, członek stałego komitetu programowego w European Conference on Knowledge Management.

prof. dr hab. Janusz Hołyst – profesor na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Kierownik Samodzielnej Pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych oraz Prezes Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB).

dr Marta Tutko – adiunkt w Katedrze Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Zespołu ds. Opracowania Programu Poprawy Działania Administracji UJ.

dr Krzysztof Wereszczyński – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność andragogika. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

dr hab. Oskar Kowalewski – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów, profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, associate profesor w IESEG Business School (Grand Ecole) oraz fellow of Wharton Institutions Financial Center, University of Pennsylvania. Recenzent „Emerging Markets Finance and Trade”.

dr Wojciech Rogowski – doktor ekonomii. Adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej w SGH, ekspert ekonomiczny w Narodowym Banku Polskim i członek Obywatelskiego Forum Legislacji. Przewodniczący Rady Głównej i wiceprezes Instytutu Allerhanda.

mgr Bartosz Groele – Adwokat, partner kancelarii Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni, wiceprezes Instytutu Allerhanda, członek Zespołów ministerialnych przy Min. Sprawiedliwości oraz Gospodarki, konsultant Banku Światowego, członek Grupy Roboczej
V UNCITRAL przy ONZ.

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Dziekan elekt Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020, Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2012-2015.

mgr Magdalena Urbańska – doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, absolwentka politologii i dyplomowana ewaluatorka, kierownik projektów badawczych w Pracowni TEMBO, zajmuje zagadnieniami innowacji w edukacji, posiada ponad 15-letnie doświadczenie
w realizacji strategii i konsultacji społecznych.

mgr Jakub Zygucki – ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Fundacji Optimum Pareto, organizator I Ogólnopolskiego Forum Młodych Samorządowców i Europejskiego Forum Młodych Liderów Lokalnych.

mgr Marek Dudkiewicz – psycholog. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych, konsultant ds. badań i CSR firmy GoodBrand. W przeszłości dyrektor i menedżer w agencjach badania rynku (Synovate, Pento, Demoskop).

dr hab. inż. Radosław Ryńca – doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Infrastruktury Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Współpracownik m.in. Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. oraz TEB Edukacja.

dr Joanna Gajda – politolog i socjolog. Pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz jako certyfikowany trener kompetencji społecznych w standardzie HRDBP. Pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora Instytutu Politologii ds. praktyk studenckich. Współtworzy i prowadzi społeczne oraz biznesowe projekty szkoleniowe. Specjalizuje się w planowaniu i realizacji badań, analizie danych jakościowych, i ewaluacji.

mgr Arif Erkol – absolwent Uniwersytetu Bogazici w Istambule oraz Clark University. Kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Koordynator projektu Matura Międzynarodowa.

dr Jacek Sokołowski – doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Heidelbergu), pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ – międzywydziałowej jednostki zajmującej się analizą empiryczną (zwłaszcza ilościową) zjawisk politycznych, prowadzi badania nad procesem stanowienia prawa i instytucjonalnym wymiarem systemów politycznych.

mgr Leszek Stypułkowski – ekonomista, menedżer, były prezes spółki notowanej na GPW, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, specjalista w zakresie parametryzacji nauki i ewaluacji jednostek naukowych.